O.K. D’Poet – “ASEDA” – ft. Odo Ama, Sefashi, Dee Speaks, Barima Yoofi, Prod. by Khendi

0
790

Aseda Lyrics
OK D’poet:
Agyapa, wone me edi no yie. Wa ma afe no akɔ aprɔ abɛto me biom a, ɛyɛ Aseda.

Medifire mu ne mefiba mu nyinaa, wabome ho ban. Wakyerɛ mesɛ metwere ɔbotan.

Woka meho nti meda na mada.

Nnɛ yɛ mawoda, nnɛ nso yɛ obi wuda,
Enti sɛ nhyira no aso meso dea, ɛyɛ Aseda.

Yehowah…wona me were hyɛ wo mu na ɛnyɛ Gantama buddha…
Woyɛ Mabandenden…nti ɔbra no mu yɛɛ den no, mamma mabamu emmuda.

Ɔmo kaasɛ June deɛ na obiaa ewu…
Eso deɛ ɔmo susuyɛ no amma mu efirisɛ Nyame wo nsa wɔmu.
Ɔhyɛɛ gucci, mehyɛɛ abochie, eso yareɛ aka no ato mpam wɔ nugochie.

Kɔbisa madamfo Sarkwa….ɔse Nyame deɛ ɔmma yenwu Saakwa.
Nana Nyame ka wo ho a, one man thousand koraa dane bonsu

Ɔmo nya nanka yɛnsere da…nanka daa yɛsu…

Yesu…wamma menhyira koraa ebuso…medebi koraa ɛbɔ esu

Anadwo sɛ mekɔda na, sɛ ɔmo kankye kankye sɛ menbubu nyɛ apakye mpo a…Adom no nti adeɛkye ma,
mesɔre kɔma ɔmo maakye

Ɔmoo bɔɔ me abrɔ, ɔmo yanka yareɛ mmɔ me na menprɔ anaa mennya Sika mpo mfafa trɔ…Adom no
aso meso ama medi eduane pa na ɛnyɛ garifɔtɔ.

They encouraged me to lead but deep within, they wanted me to bleed.
So with every mile I took, they changed it to lime but God added light and put me in the limelight.
With all the key, they no dey barb why I dey chew success like khebab. I no get cash, I no get car but
blessings made me a De bee.
Odo Ama:
Mmmmmmm…..errrrr
Mɛdɔwoaama
Woaka me ho saa firi me mofra ase
Woahwɛɛ..me so
Firi me tiriwii de besi me nan ase
Deɛ me wɔ ka ne sɛɛ…
Agya Onyame yie … medawoase
Sɛ ɛnyɛ woa anka mahwease
Nanso wo sɔɔ me mu bɔkɔɔ
Ɛberɛ a ɔtamfo ano asɔ n’ani kɔɔ
Nanso woahunu mɔborɔɔ…no nti
Ɛnnɛ me da so me te ase oo

Enti medawasi twerɛduanpɔn kwameeeee
wadom Nti na madaso teaseee

yɛnfa yɛaseda ɛnnkoma obiaaaa Gye wodee
Woaaayɛ bi amma yɛn….gye woaseda aa yɛn Nyame
Sefashi D’poet:
Sogbolisa woakpe nye si lo
Ne de menye woe oa, aleke mawor hafi ale stylo
Wona meto avlime me le fesiame lo, gake woame nuvevé nabe nyeha mekpor agbebolo.
Jésus le vivant il le par mon.
Yesu le agbe mekunam o
Jésus le vivant il le par mon

Dee Speaks:
How on earth can I abandon the earthenware bowl that fed me to get me well- bred for yesterday,
today and tomorrow
That leaves me as an ingrate degrading me from grace to grass
Mehyɛ me na yefunu mu, wammu me s3 aboa funu bi
Na emom ɔbrempɔn ketewa aa ɔbɛyɛ ɔbrempɔn keseɛ
Ɔbɛka ne ho nsɛm akyerɛ amanaman, abibiman ne Ghana nyinaa.

Barima Yoofi:
Aseda
Okukuseku Nnipa hu yɛ hu
Okukuseku Nnipa tim yɛ sum
Enti sɛ adekye to me, ma mesɔre fre me kɛtɛ so te kokroko ah
Ɛma me hu sɛ Twerɛduanpɔn wo yɛ soronko
Adekye biaa wonnfa me nsii bebii faaako

Wo di me kɔɔ next level sɛ adonko
Animguasi ne owuo mɛhure
Enti menfa w’aseda nni
Papa ɛyɛ asedaa nkoaa
Ɛyɛ ayeyie nkoaa
Nhyira nkaa wo din daa.